Precodia - webb

Precodia är ett program/verktyg som i huvudsak har utvecklats för att underlätta läsningen för personer med dyslexi eller annan form av avkodningssvårighet. Men det är också ett verktyg i grammatikundervisningen. Programmet är åldersneutralt, vilket medför att det kan användas av nybörjarläsare såväl som av äldre elever och vuxna. Precodia fungerar för olika textformat och kan därför läsa och behandla texter som du har sparade på datorn, men även texter som du hämtar från nätet. Du infogar din text, markerar anpassningsmetod och har på ett ögonblick anpassat texten så att den motsvarar dina kriterier för läsbarhet.

Precodia kräver ingen installation på datorn och kan nås från vilken dator som helst, hemma eller på skolan. Programmet kräver dock att skolan lagt upp användaren i MV-Login.

Bryt ner texten
I Precodia kan du välja mellan flera olika anpassningsmetoder. Den centrala funktionen i Precodia är att orden i texten bryts ner i mindre delar, i syfte att underlätta avkodningen. Du kan behandla sammanhängande text eller enstaka ord vid behov. Flera anpassningsmetoder finns. Du kan t.ex. välja att dela upp texten i stavelser, vilket är en bra funktion för elever i början av läs - och skrivutvecklingen, men om det är så att din förståelse av en text ökar när texten delas upp i morfem (språkets minsta betydelsebärande enhet), väljer du ”Betydelser” och kan då ytterligare välja mellan uppdelning efter sammansättning, avledning eller böjning, eller alla tre samtidigt.

Markering av vokaler
För elever som har problem med inlärning av principen för dubbelteckning finns i Precodia även en möjlighet att markera vokaler och därmed fokusera på varför man måste dubbelteckna konsonanter. Jämte denna funktion har man också möjlighet att markera samtliga egennamn, som hjälp t.ex. då man behöver plocka ut nyckelord i samband med att man ska återberätta en text.

Utseende
Förutom att du kan avdela orden i mindre delar, kan du även ändra typsnitt, teckenstorlek, teckenfärg, bakgrundsfärg samt anpassa radavstånd, ordbredd och mellanrum. Allt sammantaget ger dig en möjlighet att ”skräddarsy” texter efter aktuell läsutvecklingsnivå. Har du installerat teckensnittet ”Dyslexie” på din dator, kan du i Precodia välja att visa din text med detta typsnitt, för att ytterligare underlätta avkodningen.

Ordklasser
I grammatikundervisningen kan man också använda Precodia. På samma sätt som du kan infoga och analysera en text i syfte att tillgängliggöra den för läsare med avkodningsproblematik, kan du också i texten få orden färgmarkerade med olika färg för olika ordklasser. Det gör det lättare för eleverna att förstå svensk grammatik och lägga den grund som behövs inför språkundervisningen.
374.jpg

Detaljer

Version
Webbprogram
Producent
MV-Nordic
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, Lärvux, SFI (kommunalt drivna) och förskolan
Webbsida
E-post support

Sök här